Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία: 26/02/2019

O Όμιλος MSJ αναγνωρίζει ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εσάς και επιθυμεί να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι πληροφορίες που δύνανται να σας ταυτοποιήσουν μοναδικά ως άτομο ή να σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πολιτικές ιδιωτικότητας του Ομίλου MSJ και είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2019/679 καθώς και την σχετική ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Ο Όμιλος MSJ θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πρώην ή ενεργοί πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Ποιοι Είμαστε (Υπεύθυνος Επεξεργασίας)

Ο Όμιλος MSJ είναι ένας όμιλος εταιρειών με ηγετική και εξέχουσα θέση στον κλάδο της Υγείας στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων:   

Αγίου Νικολάου 8,

1055 Λευκωσία,

Κύπρος

Ιστοσελίδα: https://msjgroup.com

Επικοινωνία: [email protected]

Τηλ.: +357 22056200

Η παρούσα πολιτική αφορά τις ακόλουθες εταιρείες του Ομίλου MSJ

Εταιρείες του Ομίλου MSJ:

 • M.S. Jacovides & Co. Ltd
 • Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
 • Vetagrica Ltd
 • Agrolan Ltd
 • Pharmnet Ltd
 • Genesis Pharma (Cyprus) Ltd
 • M.S. Jacovides Hellas S.A.
 • Genesis Pharma S.A.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεργαζόμαστε και τρόποι συλλογής τους

Ως Όμιλος MSJ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφόρους τύπους προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγουμε εμείς είτε μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας όπως η ιστοσελίδα μας είτε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης. Ο Όμιλος επίσης ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από διαθέσιμες στο κοινό πηγές όπως επιχειρηματικά μητρώα, τον τύπο, τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, τα οποία αποκτώνται νόμιμα. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση,:

 • Όνομα
 • Φύλο
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τρόπος χρέωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή αριθμό λογαριασμού
 • Ημερομηνία και τόπο γέννησης
 • Υπηκοότητα, διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλα έγγραφα ταυτοποίησης ταυτότητας εκδομένα από το κράτος
 • Ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων σας (log files, cookies κλπ)
 • και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου Ν. 125(I)/2018 και της εκάστοτε ισχύουσας Κυπριακής νομοθεσίας και των αποφάσεων του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σχεδόν κατά κανόνα για την εκτέλεση μιας μεταξύ μας συναλλαγής υπό την ιδιότητα σας ως εργαζομένου, ως χρήστη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή/και ως προμηθευτή μας ή/και ως επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.  

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Γενικά για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, ούτε παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων ανηλίκων (πχ πρόσθετη ασφάλιση υγείας τέκνων των εργαζομένων σε ομαδικό συμβόλαιο) τα δεδομένα συλλέγονται με την ρητή συναίνεση των γονέων του ανηλίκου η του έχοντος την γονική μέριμνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Ως Όμιλος MSJ, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς:

 1. Για την υπογραφή και εκτέλεση σύμβασης
 • για την εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων σε σχέση με τυχόν συμβάσεων μεταξύ μας για πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσία που ζητήσετε από εμάς
 • για επεξεργασία αίτησης για εργοδότηση
 • για εκπλήρωση οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών μεταξύ μας
 • για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
 1. Γιατί είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
 • π.χ. εκπλήρωση φορολογικών, λογιστικών υποχρεώσεων καθώς και υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών.
 1. Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά του Ομίλου ή τρίτων προσώπων.

Έννομο συμφέρον είναι όταν ο Όμιλος MSJ έχει επιχειρηματικούς ή εμπορικούς λόγους για να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Ακόμη όμως και τότε η χρήση αυτή είναι σύμφωνη με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, παραδείγματος χάριν:

 • για την παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης,
 • για την απάντηση ή χειρισμό αιτημάτων σας,
 • για βελτίωση της ασφάλειας και της ευχρηστίας της ιστοσελίδας μας,
 • για εκτέλεση επιχειρηματικών συναλλαγών μαζί σας,
 • για ενημέρωση σας αναφορικά με νέα προϊόντα,
 • για καταγραφή παραπόνων σας,
 • για την προστασία ατόμων και αγαθών

4.Διότι μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας

Αν έχουμε λάβει την έγκυρη συναίνεση σας, την οποία έχετε παράσχει ελεύθερα τότε η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στη συναίνεση αυτή.

Διαβίβαση σε τρίτους

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεχομένως να παρέχονται σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι,
 • Οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι,
 • Εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Παροχείς υπηρεσιών Cloud
 • Εξωτερικοί ελεγκτές και λογιστές
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες marketing
 • κλπ

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες (Εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ)

Tα προσωπικά σας δεδομένα ενδεχομένως να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες προκειμένου να εκπληρωθεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή επειδή μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελώντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Για πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όλη τη διάρκεια της σχέσης μας και όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας:

 • όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,
 • μετά από αίτησή ή αντίρρησή σας στην επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να απαιτούν την διατήρηση αυτών των πληροφοριών,
 • όταν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις του Ομίλου,
 • εάν η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, μετά από την απόσυρση της συναίνεσής σας.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και profiling

Κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτοματοποιημένα ορισμένες πτυχές των δεδομένων σας, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας

Χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς marketing

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και για προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή αν θεωρούμε έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία προφίλ.

Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

Α. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected])

Β. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Γ.    Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

Δ.   Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με εσάς, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Ε.   Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

ΣΤ.  Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις.

Ζ.   Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

Θ.   Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( [email protected]).

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας (ΑΠΔΠΧ)

Σε περίπτωση που έχετε ασκήσει κάποια ή όλα τα δικαιώματα σας που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και εξακολουθείτε να κρίνετε ότι η ανταπόκριση μας δεν είναι επαρκής, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή και συνεπώς στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://dataprotection.gov.cy).

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Εμείς στον Όμιλο MSJ διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, ορισμός εξουσιοδοτημένων  υπαλλήλων, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους, αναλύσεις κινδύνου.

Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την υπό αντικατάσταση με Σχέδιο Κανονισμού Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies” . Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας και για την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από τον Όμιλο MSJ στις 07/02/2019. Διατηρούμε το δικαίωμα για τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής και των σχετικών επιχειρηματικών πρακτικών ανά πάσα στιγμή. 

Σε περίπτωση τροποποίησης, θα σας ειδοποιούμε καταλλήλως και η ημερομηνία έκδοσης της Πολιτικής θα τροποποιείται αναλόγως.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.