Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμών με post της Vitabiotics Cyprus στο Facebook και/ή στο Instagram

Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Η εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σία Λτδ, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αγίου Νικολάου 8, 1055, Λευκωσία (η «Εταιρεία») θα διοργανώνει από καιρού εις καιρό διαγωνισμούς με post (εφεξής οι «Διαγωνισμοί») οι οποίοι θα διενεργούνται διαδικτυακά στην σελίδα της Vitabiotics Cyprus  στο Facebook https://www.facebook.com/VitabioticsCyprus  (η «Ιστοσελίδα στο Facebook») και/ή στην ιστοσελίδα της Vitabiotics Cyprus  στο Instagram  https://www.instagram.com/vitabiotics_cyprus   (η «Ιστοσελίδα στο Instagram»), εφεξής οι «Διαδικτυακοί Ιστότοποι».

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων και προϋποθέσεων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς και η ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο αυτών.

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

 • Δικαίωμα Συμμετοχής σε Διαγωνισμό
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε Διαγωνισμό έχουν τα άτομα που διαθέτουν λογαριασμό στους σχετικούς Διαδικτυακούς Ιστότοπους, είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών (στο εξής οι «Συμμετέχοντες»). Νοείται ότι Συμμετέχοντας είναι ο κάτοχος και ο χρήσης του λογαριασμού (account) στον σχετικό Διαδικτυακό Ιστότοπο με τον οποίο συμμετείχε στον Διαγωνισμό, με βάση τις οδηγίες συμμετοχής που θα αναφέρονται στην σχετική ανάρτηση για τον Διαγωνισμό, από την έναρξη μέχρι και την λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό αποτελεί η καταχώρηση του σχολίου ή like ή οποιουδήποτε άλλου ζητούμενου όπως αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση για τον εκάστοτε Διαγωνισμό.
  • Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Facebook ή το Instagram. 
  • Η συμμετοχή στους εκάστοτε Διαγωνισμούς σημαίνει αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων.
  • Η διάρκεια του κάθε Διαγωνισμού θα διαφέρει και θα ανακοινώνεται κάθε φορά στην σχετική ανάρτηση.
  • Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και μόνο από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, εκτός σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση για χρήση των στοιχείων του Συμμετέχοντα για προωθητικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής 
  • Η ταυτοποίηση ηλικίας των Συμμετεχόντων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή των δώρων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου κατά την παραλαβή των προϊόντων. 
 • Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

2.1 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, του Ομίλου MSJ και της εταιρείας Summercliff

(β) τα πρόσωπα συγγένειας β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, και

γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοποίησης.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Ως διάρκεια διεξαγωγής τoυ εκάστοτε Διαγωνισμού θα ορίζεται από την σχετική ανάρτηση.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1 Για Συμμετοχή σε Διαγωνισμό, οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στις ενέργειες που θα καθορίζονται στην σχετική ανάρτηση για τον εκάστοτε Διαγωνισμό. 

4.2 Ο κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά μέσω Facebook και μια φορά μέσω Instagram. 

4.3 Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία, με τα ανωτέρω στοιχεία των Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. 

4.4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας  που εμπορεύεται η Εταιρεία. 

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

5.1 Σε κάθε Διαγωνισμό θα αναδεικνύεται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση ο αριθμός των νικητών που θα καθορίζεται στην σχετική ανάρτηση για τον εκάστοτε Διαγωνισμό, οι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο που καθορίζεται στην σχετική ανάρτηση για τον εκάστοτε Διαγωνισμό (εφεξής το «Δώρο»). Παράλληλα θα κληρώνονται και δύο επιλαχόντες. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται μέχρι και μία εβδομάδα μετά την λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού. 

5.2 Οι νικητές θα προκύψουν μόνο από τις ‘έγκυρες συμμετοχές’ του Διαγωνισμού. Ως έγκυρες συμμετοχές’ κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωριστεί στην Ιστοσελίδα, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

5.3 Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάζονται με άλλα προϊόντα ή μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

6. . Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή Δώρων 

6.1 Στον κάθε Διαγωνισμό, το Δώρο που θα κερδίσουν οι νικητές θα ανακοινώνεται στην σχετική ανάρτηση για τον εκάστοτε Διαγωνισμό και οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων τους στους Διαδικτυακούς Ιστότοπους για σκοπούς παραλαβής των δώρων.

6.2 Η παραλαβή του Δώρου θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από την Εταιρεία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί με τον συγκεκριμένο νικητή. Η ακριβής μέρα και ώρα θα καθορίζονται κατόπιν επικοινωνίας της Εταιρείας με τον νικητή.

6.3 Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα στο Facebook και/ή στην Ιστοσελίδα στο Instagram, ανάλογα με την περίπτωση. 

6.4 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός του χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανακοίνωσής τους για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και της ανωτέρας βίας) ή δεν παραλάβει το δώρο του ως θα συμφωνηθεί με την Εταιρεία ή σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδέχεται οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους ή αποκλείεται βάσει των όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ. 

8. Ευθύνη

8.1 Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από Διαγωνισμό προς τους Συμμετέχοντες ή οποιοδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης των προϊόντων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.1 Για τη διενέργεια Διαγωνισμών μέσω των Διαδικτυακών Ιστότοπων δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που καταχωρούνται από τον Συμμετέχοντα ή δίδονται από τον νικητή.

9.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κάθε Διαγωνισμού για όλες τις απεσταλμένες από τους Συμμετέχοντες συμμετοχές για σκοπούς ανάδειξης και ανακοίνωσης νικητών και παράδοσης των δώρων τους. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά στο μέλλον σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. 

9.3 Κάθε Συμμετέχοντας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλ. 22056200.

9.4 Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από το νικητή περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης. 

9.5 Με την αποδοχή του Δώρου, ο νικητής δίνει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία προς δημοσίευση του ονόματος του και της πόλης διαμονής του σε οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω διαφημιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ονομάτων των Νικητών, αλλά πιθανόν να συμπεριλάβει τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης.  Άρνηση κάποιου νικητή να περιληφθεί το όνομα του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου.

10. Όροι και Προϋποθέσεις

10.1 Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις του εκάστοτε Διαγωνισμού θα καθορίζονται στην σχετική ανάρτηση για την έναρξη του εκάστοτε Διαγωνισμού.

10.1 Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη Διαγωνισμού ή να τερματίσει ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης και του Δώρου), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας στο Facebook και της Ιστοσελίδας στο Instagram, ανάλογα με την περίπτωση, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε ανάκληση, τερματισμό ή τροποποίηση Διαγωνισμού.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

11.1 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

12. Αποδοχή των όρων

12.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και τη συναίνεση από τους Συμμετέχοντες και νικητές για κοινοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της σχετικής διαφημιστικής προβολής της Εταιρείας καθώς και της τήρησης των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και για κάθε είδους χρήση που προβλέπεται στους παρόντες Όρους.