Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού Take Sonisk with You

Η εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σία Λτδ, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αγίου Νικολάου 8, 1055, Λευκωσία (η «Εταιρεία») διοργανώνει τον διαγωνισμό “Take Sonisk With You” (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά, μέσω του διαδικτυακού καταστήματος EvZeen.com και της σελίδας της Sonisk Cyprus στο Facebook https://www.facebook.com/SoniskCyprus (η «Ιστοσελίδα στο Facebook») και/ή στην ιστοσελίδα της Sonisk Cyprus στο Instagram  https://www.instagram.com/soniskcyprus (η «Ιστοσελίδα στο Instagram»), εφεξής οι «Διαδικτυακοί Ιστότοποι».

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων και προϋποθέσεων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και η ανάδειξη τoυ νικητή στο πλαίσιο αυτού.

1. Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

1.1 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα άτομα που διαθέτουν λογαριασμό στους σχετικούς Διαδικτυακούς Ιστότοπους, είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών (στο εξής οι «Συμμετέχοντες»). Νοείται ότι ο Συμμετέχοντας είναι ο κάτοχος και ο χρήστης του λογαριασμού (account) στον σχετικό Διαδικτυακό Ιστότοπο με τον οποίο συμμετείχε στον Διαγωνισμό, με βάση τις οδηγίες συμμετοχής που θα αναφέρονται και στην σχετική ανάρτηση για τον Διαγωνισμό, από την έναρξη μέχρι και την λήξη αυτού.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί να ακολουθεί (like/follow) o Συμμετέχοντας την Ιστοσελίδα στο Facebook, ή/και Instagram.
  • Ακόμα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αγορά προϊόντος Sonisk από το διαδικτυακό κατάστημα www.EvZeen.com μέσω λογαριασμού στο εν λόγω διαδικτυακό κατάστημα.
  • Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Facebook ή το Instagram. 
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων.
  • Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και μόνο από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, εκτός σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση για χρήση των στοιχείων του Συμμετέχοντα για προωθητικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής 
  • Η ταυτοποίηση ηλικίας των Συμμετεχόντων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας του νικητή, όταν θα παρουσιαστεί για την παραλαβή του δώρου αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου κατά την παραλαβή του. 

1.2 Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και του Ομίλου MSJ

(β) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, και

γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοποίησης.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1 Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 16/5 μέχρι 16/7.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1 Για Συμμετοχή σε Διαγωνισμό, ο Συμμετέχοντας θα πρέπει:

(α) να έχει/ δημιουργήσει λογαριασμό στο Διαδικτυακό Κατάστημα EvZeen.com  

(β) να αγοράσει τουλάχιστον ένα προϊόν Sonisk από το διαδικτυακό κατάστημα, EvZeen.com. Κάθε ξεχωριστή αγορά ισούται με μία συμμετοχή.

(γ)να ακολουθεί τις εκάστοτε σελίδες Facebook ή/και Instagram

3.2 Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία, με τα ανωτέρω στοιχεία των Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. 

 

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

4.1 Στο Διαγωνισμό θα αναδειχθεί με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση ο νικητής ο οποίος θα κερδίσει το δώρο το οποίο είναι διήμερη, full-board διαμονή στο ξενοδοχείο Capo Bay για δύο άτομα. (εφεξής το «Δώρο»). Παράλληλα θα κληρωθούν και δύο επιλαχόντες. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι και μία εβδομάδα μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. 

4.2 Ο νικητής θα προκύψει μόνο από τις ‘έγκυρες συμμετοχές’ του Διαγωνισμού. Ως έγκυρες συμμετοχές’ κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωριστεί στην Ιστοσελίδα, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

4.3 Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάζεται με άλλα προϊόντα ή μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

4.4 Το Δώρο είναι έγκυρο μέχρι 07/11/2022, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και των όρων του ξενοδοχείου. Οι ακόλουθες ημερομηνίες εξαιρούνται:

(α) 1η – 20η Αυγούστου 2022.

4.5 Ο Νικητής έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το ξενοδοχείο για την εξαργύρωση του Δώρου.

5. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή Δώρων

5.1 Στον Διαγωνισμό, το Δώρο που θα κερδίσει ο νικητής θα ανακοινωθεί σε σχετική ανάρτηση για τον Διαγωνισμό. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μέσω email με τον νικητή. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του ονόματός του στους Διαδικτυακούς Ιστότοπους για σκοπούς παραλαβής των δώρων.

5.2 Η παραλαβή του Δώρου θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από την Εταιρεία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί με τον συγκεκριμένο νικητή. Η ακριβής μέρα και ώρα θα καθορίζονται κατόπιν επικοινωνίας της Εταιρείας με τον νικητή.

5.3 Τα στοιχεία του Νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα στο Facebook και στην Ιστοσελίδα στο Instagram. 

5.4 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός του χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανακοίνωσής του για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και της ανωτέρας βίας) ή δεν παραλάβει το δώρο του ως θα συμφωνηθεί με την Εταιρεία ή σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδέχεται οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους ή αποκλείεται βάσει των όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ. 

6. Ευθύνη

6.1 Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής. Η Εταιρεία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από Διαγωνισμό προς τους Συμμετέχοντες ή οποιοδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης του Δώρου στον νικητή, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

7. Προσωπικά Δεδομένα

7.1 Για τη διενέργεια Διαγωνισμών μέσω των Διαδικτυακών Ιστότοπων δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που καταχωρούνται από τον Συμμετέχοντα ή δίδονται από τον νικητή.

7.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού για όλες τις απεσταλμένες από τους Συμμετέχοντες συμμετοχές για σκοπούς ανάδειξης και ανακοίνωσης νικητή και παράδοσης του Δώρου. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά στο μέλλον σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. 

7.3 Κάθε Συμμετέχοντας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλ. 22056200.

7.4 Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση του Δώρου να ζητήσει από το νικητή περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης. 

7.5 Με την αποδοχή του Δώρου, ο νικητής δίνει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία προς δημοσίευση του ονόματος του και της πόλης διαμονής του σε οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω διαφημιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ονομάτων του Νικητή, αλλά πιθανόν να συμπεριλάβει τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης.  Άρνηση κάποιου νικητή να περιληφθεί το όνομα του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου.

8. Όροι και Προϋποθέσεις

8.1 Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις θα βρίσκονται αναρτημένοι διαδικτυακά μέσω συνδέσμων σε αναρτήσεις στους Διαδικτυακούς Ιστότοπους.

8.2 Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη Διαγωνισμού ή να τερματίσει ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης και του Δώρου), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας στο Facebook και της Ιστοσελίδας στο Instagram, ανάλογα με την περίπτωση, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε ανάκληση, τερματισμό ή τροποποίηση Διαγωνισμού.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

9.1 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

10. Αποδοχή των όρων

10.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και τη συναίνεση από τους Συμμετέχοντες και νικητές για κοινοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της σχετικής διαφημιστικής προβολής της Εταιρείας καθώς και της τήρησης των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και για κάθε είδους χρήση που προβλέπεται στους παρόντες Όρους.